Článok

Článok

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SV. GORAZDA

Pavla Straussa 3
949 11 Nitra
tel.: 037 / 77 31 946
e-mail:  nitra.klokocina(a)nrb.sk
web: www.klokocina.fara.sk

 

SME TU PRE VÁS

ThDr. Róbert Dorman, PhD. - farár
mob.: 0903 659 208
Mgr. Lukáš Kutiš - kaplán
ThLic. Andrej Filín - kaplán
Dominik Ondriaš - diakon
Mgr. Dušan Molek - výpomocný duchovný pre Čermáň, mob.: 0911 510 851

 

ÚRADNÉ HODINY
NA FARSKOM ÚRADE

Pondelok   - 15:00 - 17:00
Streda  9:30 - 11:30 15:00 - 17:00
Piatok   - 15:00 - 17:00

Tieto hodiny slúžia len pre lepšiu organizáciu nášho času. V neodkladnom prípade môžete kňaza navštíviť kedykoľvek.

Článok

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Vo farskom kostole je adorácia každý štvrtok celý deň od 7:00 do večernej sv. omše a v prvú nedeľu v mesiaci od 14:00 do večernej sv. omše. Každý nepárny utorok po večernej sv. omši organizuje komunita Emanuel školu adorácie.

Vždy pred večernou sv. omšou sa môžete prísť pomodliť modlitbu sv. ruženca.
Prvú sobotu v mesiaci je po rannej sv. omši modlitba Večeradla s Pannou Máriou.

Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola.

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

Sviatosť krstu vysluhujeme druhú a štvrtú sobotu v mesiaci. Krst Vášho dieťaťa treba vopred ohlásiť vo farskom úrade.
Požehnanie matky pred pôrodom: každú prvú nedeľu v mesiaci počas sv. omše o 11.15 alebo na požiadanie. Sviatosť zmierenia môžete prijať polhodinu pred každou omšou, pred prvým piatkom vo štvrtok od 15:00 a v piatok od 14:00.
Každý rok majú možnosť pristúpiť k prvému svätému prijímaniu deti z klokočinských základných škôl a tiež každoročne pripravujeme deviatakov a stredoškolákov na prijatie sviatosti birmovania.
Vo farnosti prebieha aj príprava dospelých na prijatie sviatostí.
Záujem snúbencov o sviatosť manželstva treba nahlásiť aspoň 3 mesiace vopred vo farskom úrade.
Návštevy chorých môžete prísť dohodnúť osobne na farský úrad alebo sa nám ozvite na telefónne čísla 037 / 77 31 946, mob. 0903 659 208. Pohreb môžete prísť dohodnúť kedykoľvek osobne na farský úrad. Osobne alebo telefonicky môžete tiež dohodnúť požehnanie domu alebo bytu.
Ak máte záujem, po skončení sv. omše Vám v sakristii radi požehnáme náboženské predmety.

Aktuálne farské oznamy:

17. september 2017

 

Boh chce, aby sa naše trápenie stalo trónom jeho milosrdenstva a naša nemohúcnosť sídlom jeho všemohúcnosti. Kde inde by vložil božskú silu, ktorou obdaroval Samsona, ak nie do jeho vlasov, do toho najslabšieho ohnivka?

sv. Páter Pio

Prajem Vám
a vyprosujem požehnaný týždeň!
Róbert Dorman, farár

Článok

SVÄTÉ OMŠE VO FARNOSTI

Farský kostol sv. Gorazda
v pracovné dni a v sobotu o 6:30, 18:00 (zimný čas) alebo 18:30 (letný čas),
v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:15
a 18:00


 Virtuálna prehliadka kostola

 

Filiálny kostol sv. Urbana, Čermáň


v pracovné dni okrem stredy
o 18:00,
v sobotu o 8:00,
v nedeľu o 8:00 a 11:00.

V piatok je vo farskom kostole večerná detská sv. omša a v nedeľu
o 11:15 je sv. omša pre rodiny
s deťmi.
Pred detskou sv. omšou v piatok je
o 17:00 nácvik detského spevokolu.
Úmysly sv. omší zapisujeme vždy
po sv. omši v sakristii kostola.

 

Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje

v stredu o 17:30,
prvý piatok v mesiaci o 16:30,
v nedeľu o 11:00.